Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru od FUNSTAR s.r.o. (IČO 45416761), prostredníctvom internetového obchodu sk.butterfly.tt, na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu.

Predávajúcim je FUNSTAR s.r.o..

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje FUNSTAR s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý FUNSTAR s.r.o. ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: - ústne (osobne v predajni) - písomne (poštou, e-mailom, faxom) - v internetovom obchode. Lehota, na ktorú je možné zmluvu na kúpu tovaru uzavrieť je 24 mesiacov.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje FUNSTAR s.r.o. s požiadavkou, aby jej FUNSTAR s.r.o. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Pri registrácii kupujúceho ako "spoločnosť" (obec, športový klub, s.r.o. ...) mimo fyzických osôb nepodnikateľov, je povinné uviesť pridelené IČO: (až na pár vínimiek) a pri podnikateľoch pridelené DIČ. Finančná správa za nesprávne vyplnený kontrolný výkaz može udeliť daňovému subjektu pokutu až do výšky 10.000,- €.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod sk.butterfly.tt (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Používaním web-stránok internetového obchodu FUNSTAR s.r.o. sk.butterfly.tt a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

FUNSTAR s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Ceny

Cena uvedená pri tovare je konečná . Cena tovaru sa rozumie cena za 1ks konkrétneho tovaru bez ceny za dodanie a spôsob platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia doba a platobné podmienky
Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľko dní daný tovar odosielame (odovzdávame balík doručovateľskej spoločnosti) Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

Spôsob dodania
Tovar posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia, resp. Slovak Parcel Service na základe požiadavky zákazníka. Cena za službu je uvedená pri objednávke tovaru a na samostatnej stránke o poplatkoch. Doručenie zásielky trvá približne 1-3 pracovné dni, ak je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade a bude potrebné ho objednať zo zahraničia, zákazník bude kontaktovaný e-mailom.

Spôsob platby
Platbu za objednávku môžete realizovať spôsobmi, ktoré nájdete tu Spôsob platby

Každá zásielka obsahuje faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak – v prípade darčekového balenia).

Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám pripočítavame náklady spojené s doručením zásielky podľa spôsobu dodania tovaru, ktoré si zákazník vyberie v sekcii Spôsob dopravy. Kompletné podmienky si môžete pozrieť v časti Dodávanie

Doručenie zdarma za každý nákup cez www.sk.butterfly.tt do 31.7.2015 v hodnote objednávky nad 150€.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana
Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana údajov

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Odstúpenie (storno) od objednávky

Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). 

Tovar je potrebné zaslať na adresu FUNSTAR s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru 

Reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení- ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo predajcu FUNSTAR s.r.o. , kde mu na základe preukázania dokladu o zakúpenom tovare vykoná FUNSTAR s.r.o. záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci bude e-mailom alebo telefonicky informovaný o ďalšom postupe.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie faktúry, alebo dokladu o zakúpení.

Záručná oprava je bezplatná.

 

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K

Úvodné ustanovenie

Spoločnosť FUNSTAR s.r.o. Tovarnícka 959/14, 95501 Topoľčany, IČO 45416761, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra oddiel Sa vložka číslo: 26039/N, Oddiel: s.r.o. dňa 26.2.2010, vydáva v súlade zo zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov a s ustanovením §612-627 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na zabezpečenie riadneho informovania kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za chyby vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv tento reklamačný poriadok.

Článok 1

Základné podmienky reklamácie

1.1 Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má kupujúci právo túto chybu reklamovať.

1.2 Chybou sa rozumie zmena vlastnosti tovaru ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia. Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základ-nej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho prípadne tretej osoby. Pri to-vare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu drobných chýb sa záruka nevzťahuje na chy-by, pre ktoré bola nižšia cena určená. Ak bola cena znížená z dôvodu výpredaja alebo predsezónneho dopredaja a ak sa jedná o predaj nového bezchybného tovaru, zodpovedá predávajúci za chyby takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

1.3 Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadne a včas, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.4 Tovar na reklamačné konanie kupujúci predkladá čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Tovar musí byť zabalený, aby sa nepoškodil v ďalšom konaní. Predávajúci je oprávnený znečistený alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci reklamovaný tovar odmietnuť prijať na reklamačné konanie.

Článok 2

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde bol tovar zakúpený.

2.2 Kúpu reklamovaného tovaru preukazuje kupujúci potvrdením z registračnej pokladne. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji nebude tovar na reklamačné konanie prijatý.

2.3 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

2.4 Vykonanie záručných opráv zabezpečuje predávajúci.

Článok 3

Lehota pre uplatnenie reklamácie

3.1 Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru

3.2 Ak sa reklamácia vybaví opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie chyby do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. V momente ak kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za chyby, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.3 Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou chybného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia nového tovaru.

3.4 Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia a to vždy na náklady predávajúceho, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

3.5 Ak kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Náklady odborného posúdenia vrátane účelne vynaložených nákladov s tým súvisiacich znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova.

Článok 4

Odstrániteľné chyby.

4.1 Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť, bez poškodenia vzhľadu, funkcie a kvality tovaru pričom oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie chyby nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. Posúdenie charakteru chyby prislúcha predávajúcemu.

4.2 Pri výskyte odstrániteľnej chyby má kupujúci právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie

4.3 Ak sa vyskytne odstrániteľná chyba na tovare ,ktorý nebol ešte použitý, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať buď jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 5

Neodstrániteľné chyby.

5.1 Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru a ktorú nemožno odstrániť.

5.2 Za neodstrániteľnú sa považuje aj chyba, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru ale jej odstránením by utrpel vzhľad alebo kvalita tovaru.

5.3 Ak ide o chybu neodstrániteľnú, s výnimkou chýb spadajúcich pod bod 1.2 tohto poriadku má kupujúci právo požadovať:

- výmenu tovaru za nový bezchybný

- odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby bráni riadnemu užívaniu tovaru.

5.4 V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (chyby estetické...) má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter chyby, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho používania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

Článok 6

Prevencia.

6.1 Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu a funkčnosti tovaru je dodržiavanie pokynov uvedených na výrobku. Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením výrobku predovšetkým vezme do úvahy účel použitia, prevedenia a materiálového zloženia a spôsob ošetrovania tovaru.

6.2 Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je potrebné aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť, základným pravidlám používania tohto tovaru vyznačených na tovare poprípade na pribalenom letáku. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napríklad nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel a podobne.

6.3 Za účelom správneho výberu typu výrobku poskytuje predávajúci poradenskú službu prostredníctvom svojho personálu v predajni.

Článok 7

Evidencia uplatnených reklamácií.

7.1 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách (v knihe reklamácií), pričom v tejto evidencii musí byť uvedený dátum uplatnenia reklamácie a dátum a spôsob vybavenia reklamácie.

Článok 8

Záverečné ustanovenie.

8.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.7.2012. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.